Translate from Czech into... obr.TestyDESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Klasifikační test - Hlavní přímky roviny nebo ( při změně obrázku myší ) Opakování- Stopníky přímky Výuce DG na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského se věnujeme během posledních čtyř ročníků. Dvě hodiny týdně je v kvintě a sextě jako volitelný předmět (viz sylabus DG volitelná), v septimě a oktávě je možnost pokračovat a prohloubit a rozšířit si vědomosti ve volitelném semináři z DG rovněž 2 hodiny týdně (viz sylabus Seminář DG).

Tématicky řazené ODKAZY i na učivo na stránkách různých autorů

© All rights reserved.
(No parts of this project may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writting form the Publisher.)

Aktualizováno 14.9.2019.

  . 
 Planimetrie   •    Stereometrie   •    Osová afinita a kolineace   •    Kuželosečky   •    Kótované promítání   •    Mongeovo promítání a testy   •    Axonometrie   •    Kosoúhlé promítání   •    Osvětlení   •    Středové promítání   •    Lineární perspektiva   •    Technické kreslení   •    Literatura   •     Free SW    •    Odkazy na další stránky DG  •    Abecední seznam stránek autorů   •    Interaktivní klasifikační testy - jak je spustit ? 

Doležal - Obsah

 

Mapa stránek


 Planimetrie

Výklad a úlohy z planimetrie a stereometrie + studijní materiály ke stažení ve formátu PDF - Jiří Doležal (pro zobrazení anim.obrázků nutno instalovat prohlížeč Cortona - viz též Free SW)
Množiny bodů dané vlastnosti - Jiří Doležal
Tečny ke kružnici - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Rektifikace kružnice ( Kochaňski a Sobotka ) - Šafaříkovi
Konstrukce strany pětiúhelníku (sedmi a desetiuhelníku), známe-li poloměr opsané kružnice ( pps 0,2 MB ) - Ivana Kuntová
Mocnost bodu ke kružnici - Jiří Doležal
Zobrazení v rovině - posunutí, otočení, středová souměrnost, osová souměrnost, stejnolehlost - Apolloniova a Pappova úloha - Jiří Doležal
Zlatý řez - diplomová práce - V. Chmelíková

Nahoru  Stereometrie

Stereometrie - Jiří Doležal
Stereometrie - druhy čar, volné rovnoběžné promítání, pravý ( levý ) nadhled ( podhled ), čtyřstěn - výklad s animacemi - ( pps 2,7 MB ) - Ivana Kuntová
Stereometrie - výklad s animacemi (volné rovnoběžné prom., afinita, řezy hranolů a válce, elipsa jako afinní obr. kružnice, kolineace, řezy jehlanů, skutečná vel.řezu,..)- ( pps 6,6MB ) - Ivana Kuntová
Stereometrie (volné rovnoběžné prom., afinita, řezy .. 6,7 MB ) Platónská tělesa - Wikipedie
Papírové modely tělěs a jejich sítě - Gijs Korthals Altes
Řezy hranolů a jehlanů -řešené úlohy, afinita a kolineace - Jiří Doležal
Příklady - řezy jehlanů - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Příklady - řezy krychle a jehlanu - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Průnik přímky s tělesem - řešené příklady - Jiří Doležal
Mimoběžky - příčka, osa, obtížnější konstrukce hranolu, válce, jehlanu, kužele a koule - Jiří Doležal

Příklady: Řez krychle rovinou, průnik 2 rovin v krychli - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Příklady na opakování stereometrie - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Příklady z přijímacích zkoušek a jejich řešení - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Stereometrie -Polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru [1,55 MB] - Jiří Kocourek

Stereometrie - Tělesa 3D - složením dvou barevných rovinných obrazů vzniká prostorový dojem pomocí speciálních 3D-brýlí [2,36 MB] - Jiří Kocourek
-


Nahoru  Osová afinita a kolineace

Stereometrie - kolineace Promítání, středová kolineace, osová afinita, pravoúhlá soustava souřadnic - Jiří Doležal
Výklad a příklady: Osová afinita - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Stereometrie - osová afinita v rovině, řezy hranolů užitím afinity - výklad s animacemi - ( pps 2,7 MB ) - Ivana Kuntová
Stereometrie - afinita mezi kružnicí a elipsou, tečna k elipse - výklad s animacemi - ( pps 2,7 MB ) - Ivana Kuntová

Kolineace v rovině a prostoru - řešený příklad - animace ( pps 0,3 MB ) - Ivana Kuntová
Příklady: Středová kolineace - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Příklady: Středová kolineace - řez jehlanu - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Příklady: Středová kolineace - úběžnice - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
-

Nahoru  Kuželosečky

Kuželosečky, ohniskové vlastnosti, afinní vztah s kružnicí, proužková a Rytzova konstrukce elipsy - Jiří Doležal
Ohniskové vlastnosti kuželoseček - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Bodová konstrukce: - a) elipsy (pps-56kB), (pdf-25kB),
Hyperoskulační kružnice - a) elipsy - animace, b) -hyperboly - Ivana Kuntová
Vybrané konstrukce elipsy (Oskulační kružnice), ( Příčková k. ),( Proužková k.) - Marie Provazníková
Elipsa - proužková konstrukce aj. - Jan Pavel Šafařík
Tečna elipsy (html -GeoGebra)- I.K., paraboly (html -GeoGebra)- Bláhová Karolína (studentka GJGJ)
Tečna z vnějšího bodu elipsy (html -GeoGebra)- Ivana Kuntová
Výklad a příklady: Osová afinita - kružnice a elipsa, Rytzova konstrukce - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Rytzova konstrukce os elipsy - animace ( pps 59 kB ) - Ivana Kuntová
Řez kuželu - parabolický řez - rozfázováno - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.

Kuželosečky ( a Pascalova a Brianchonova věta )- Světlana Tomiczková
Křivky - matematické vyjádření- University of St Andrews, Scotland
-


Nahoru  Kótované promítání

Zobrazení bodu, přímky, roviny, průsečnice 2 rovin, otáčení roviny - Jiří Doležal
Jednoduchý SW pro rýsování v kótovaném promítání DASK.zip, 257kB, rýsuje jen body, přímky, kružnice, sklopené nebo otočené útvary.
KP úvod a souřadnice bodu - prezentace s animacemi - Ivana Kuntová
Velikost úsečky, sklápění rozdílového trojúhelniku - výklad s animacemi (pps 0,4 MB)- Ivana Kuntová
Stopník přímky, odchylka přímky od půdorysny - výklad s animacemi (pps 0,4 MB) - Ivana Kuntová
Vzájemná poloha dvou přímek - výklad s animacemi (pps 0,4 MB) - Ivana Kuntová
Přednáška: Kótované promítání - úvod , polohové úl.( průsečík přímky s rovinou ) a spád- Marie Provazníková
Přednáška: Úlohy na spád přímky a roviny v kótovaném promítání - Marie Provazníková

Čtverec v obecné rovině (pps 0,1 MB) - Ivana Kuntová
Krychle s podstavou v obecné rovině (pps 0,1 MB) - Ivana Kuntová
Průsek dvou trojúhelníků (řešeno pomocí průsečnice rovin obou trojúhelníků- Java anim.) - Miroslava Tihlaříková
Příklady na procvičení polohových úloh v KP - Marie Provazníková

Teoretické řešení střech, druhy střech - Jiří Doležal
Teoretické řešení střech - FAST
Teoretické řešení střech - zadání a řešení - Pavla Güttnerová

Výkresy: Topografické plochy - základní konstrukce (doc 0,7MB)- Pavla Güttnerová
Výklad: Topografické plochy - základní pojmy a jednoduché konstrukce (doc 2,7MB)diplomová práce - Petra Žáčková
Výklad: Topografické plochy - úvod (prezentace-pdf 2,2MB), úlohy v terénu (prezentace-pdf 1,5MB) - Marie Provazníková
Výkopy, násypy a příčný profil - přímá cesta - animace - Miroslava Tihlaříková
Přednáška: Topografické plochy - řešené úlohy - cesta - Marie Provazníková
Přednáška: Topografické plochy - řešené úlohy - spádová plocha - Marie Provazníková
Přednáška: Topografické plochy - řešené úlohy - zatáčka - Marie Provazníková
Topografie - silnice - animace konstrukce výkopů a násypů - materiály-teorie, materiály-úlohy- Oldřich Hykš
-


Nahoru  Mongeovo promítání a testy

Mongeovo promítání - výklad a řešené úlohy - Jiří Doležal
Přednáška: Úvod do Mongeova promítání - Marie Provazníková

Souřadnice bodu, zobrazení bodu - výklad s animacemi ( zip 0,6 MB )- Ivana Kuntová
    - 1. Test - Souřadnice bodu - opakovací test s výkladem - dwl.(zip 3,6 MB) - Ivana Kuntová
    -Test - Souřadnice bodu - klasifikační test ( zip 2,4 MB ) - Ivana Kuntová
Stopníky přímky - výklad s animacemi ( pps 4 MB ) - Ivana Kuntová
    - 2. Test - Stopníky přímky - opakovací test (zip 3,8 MB) - Ivana Kuntová
    -Test - Stopníky přímky - klasifikační test zip 2,2 MB ) - Ivana Kuntová
Vzájemná poloha přímek - výklad s animacemi ( pps 0,3 MB ) - Ivana Kuntová
    - 3. Test - Vzájemná poloha 2 přímek - opakovací test (zip 3,9 MB) - Ivana Kuntová
    -Test - Vzájemná poloha 2 přímek - klasifikační test ( zip 2,2 MB) - Ivana Kuntová
Úsečka, skutečná velikost - výklad s animacemi ( pps 0,4 MB ) - Ivana Kuntová
    - 4. Test - Skutečná velikost úsečky - opakovací test( zip 3,6 MB) - Ivana Kuntová
    -Test - Skutečná velikost úsečky - klasifikační test( zip 2,1 MB) - Ivana Kuntová
Stopy roviny - výklad s animacemi ( pps 0,3 MB ) - Ivana Kuntová
DG - J.Nahodil    - 5. Test - Stopy roviny - opakovací test( zip 2,9 MB) - Ivana Kuntová
    -Test - Stopy roviny - klasifikační test ( zip 2 MB) - Ivana Kuntová
Hlavní přímky roviny ( horizontální a frontální př.) - výklad s animacemi ( 0,3 MB ) - Ivana Kuntová
    - 6. Test - Hlavní přímky roviny - opakovací test ( zip 3,2 MB ) - Ivana Kuntová
    -Test - Hlavní přímky roviny - klasifikační test ( zip 2,2 MB) - Ivana Kuntová
Vzájemná poloha 2 rovin, průsečnice - výklad s animacemi ( pps 0,5 MB )- Ivana Kuntová
    - 7. Test - Vzájemná poloha 2 rovin, průsečnice 2 rovin - opakovací test ( zip 5,5 MB - Ivana Kuntová
    -Test - Vzájemná poloha 2 rovin, průsečnice 2 rovin - klasifikační test ( zip 2,3 MB) - Ivana Kuntová

Kolmice k rovině - výklad s animacemi ( pps 0,5 MB ) - Ivana Kuntová
Otáčení roviny, konstrukce v rovině - výklad s animacemi ( pps 0,5 MB ) - Ivana Kuntová
Otáčení obecné roviny, konstrukce v obecné rovině - výklad s animacemi ( pps 0,24 MB ) - Ivana Kuntová
Řez a síť jehlanu - výklad s animacemi ( pps 0,13 MB ) - Ivana Kuntová
Krychle s podstavou v obecné rovině - výklad s animacemi ( pps 0,43 MB ) - Ivana Kuntová
Odchylka dvou rovin - výklad s animacemi ( pps 0,5 MB ) - Ivana Kuntová

Bod, přímka a odchylka od průmětny, délka úsečky, rovina - zobrazeno v 3D, popis a animace konstrukce v CADu - Jiří Nahodil
Skutečná velikost útvaru v rovině (afinita) - Josef Honsa
Přednáška: Zobrazení kružnice v Mongeově projekci - Marie Provazníková
Přednáška: Řezy těles v Mongeově projekci - hranol, jehlan - Marie Provazníková

Příklady na procvičení polohových úloh v MP - Marie Provazníková
Příklady na procvičení metrických úloh - vzdálenost a kolmost - Marie Provazníková
Příklady na procvičení metrických úloh - otáčení - Marie Provazníková
Příklady na procvičení metrických úloh - kružnice - Marie Provazníková
G.Monge - (životopisy matematiků - University of St Andrews), G.Monge- (gymnázium Louny)
-


Nahoru  Axonometrie

Pravoúhlá axonometrie - bod, přímka, rovina, kružnice, tělesa - Jiří Doležal
Princip zobrazení bodu ( pps 0,1 MB ) nebo ( pdf 0,2 MB ) - Ivana Kuntová
Otočení půdorysny  p do roviny axonom.trojúhelníku, skutečná velikost útvaru v p , ...( pps 0,1 MB ) nebo ( pdf 0,1 MB ) - Ivana Kuntová
Přednáška: Pravoúhlá axonometrie - Marie Provazníková
Průnik přímky s kuželem - vrcholová rovina (anim. Java) - Miroslava Tihlaříková
Rovinné řezy těles - Jiří Doležal
Přednáška: Řezy hranatých těles v pravoúhlé axonometrii - Marie Provazníková
Zářezová metoda ( Eckhartova, Skuherského ) v pravoúhlé axonometrii - z axonometrie sestrojíme Monge. průměty (animace) - Marie Provazníková, R.Skuherský-Wikipedie
Zářezová metoda - z půdorysu a nárysu tělesa a sestrojíme ax. tělesa (animace v Jave) - Miroslava Tihlaříková
Převedení axonometrie na Mongeovo - vysunutí otočených průměten - zářezová metoda - ( obr.) - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Příklady na procvičení polohových úloh v pravoúhlé axonometrii - Marie Provazníková
Přednáška: Osvětlení těles v pravoúhlé axonometrii - Marie Provazníková
-


Nahoru  Kosoúhlé promítání

Kosoúhlé promítání - kavalírní a vojenská perspektiva - zobrazení bodu - Jiří Doležal
Princip zobrazení v kosoúhlém promítání - výklad s animacemi ( pps 0,2 MB )- Ivana Kuntová
Příklady: zobrazení přímky a roviny - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Otáčení roviny do průmětny (afinita) a kolmice k rovině - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Řešené úlohy v kosoúhlém promítání - FAST Brno
-


Nahoru  Osvětlení

Osvětlení dutého válce Osvětlení - úvod - Jiří Doležal
Příklad: Osvětlení hranolu (volné rovnoběžné prom.) - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D., ( řešení-jpg 80kB)
Osvětlení duté krychle rovnoběžnými paprsky - obr. - I.Kuntová
Osvětlení jehlanu - Kosoúhlé promítání - rozfázováno - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Bodové osvětlení jehlanu - axonometrie (animace Java) - Miroslava Tihlaříková
Osvětlení dutého válce - kosoúhlé promítání (animace - pps 216kB), (pdf 221kB) - Ivana Kuntová

Přednáška: Osvětlení těles v pravoúhlé axonometrii - Marie Provazníková
Osvětlení - výklad a příklady v Mongeově promítání- Světlana Tomiczková
-


Nahoru  Středové promítání

Středové promítání - úvod do promítání - Jiří Doležal
Princip zobrazení, zobrazení úsečky, velikost úsečky - výklad s animacemi (verze 2011)( pps 0,7 MB )- Ivana Kuntová
Úvod a základní úlohy - text pdf - Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Stavební fakulta VUT v Brně
Středové promítání - výklad (www) - Lenka Juklová, PF Olomouc
Sbírka řešených příkladů - bakalářská práce - Hana Halfarová, Brno
Deskriptivní geometrie 1 pracovní verze skript Stáhnout 2.05 MB - Světlana Tomiczková
Kreslení na chodníku (slideshow), průběh vzniku kresby (video) - J.Beever


Nahoru  Lineární perspektiva

Lineární perspektiva - Jiří Doležal
Lin.perspektiva - zrod a užití (např. v malířství) - Oldřich Hykš
Lin.perspektiva - výklad s animacemi - Ivana Kuntová
Lineární perspektiva- výklad (www) - Lenka Juklová, PF Olomouc
Lineární perspektiva - řešená úloha - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D.
Síť pro interiér - Jiří Šrubař
Síť pro interiér - průčelná - Jiří Šrubař
Další síť-exteriér - a některé základní konstruke a návody (ČVUT)
-

Nahoru  Technické kreslení

Přednáška: Technické kreslení- druhy čar, písma, rozměry výkresů a jejich náležitosti - Marie Provazníková
Technické normy ČSN - koupě


Nahoru  Literatura

Učebnice DG pro II. a III. ročník SVVŠ ( ke stažení ) od prof. dr. Michala Haranta, Oldřicha Lanty, prof. dr. Aloise Urbana a doc. Dr. Miroslava Menšíka čistě pro výukové účely a za předpokladu, že jste neúspěšně vyvinuli přiměřené úsilí ji zakoupit v obchodě či antikvariátu.

Skripta DG pro SŠ ( ke stažení ) - Ing.Rudolf Rožec - Chrudim - SŠ PST a VOŠ
Skripta Deskriptivní geometrie 1 - pracovní verze skript (pdf 2.05 MB) a další výukové materiály - Světlana Tomiczková
Elektronická skripta DG - výukové materiály- MP, Ax, Kos., LP - ČVUT, stavební fakulta, ústav nosných konstrukcí (různí autoři) -

Zájemcům o studium pozemního stavitelství - architektury doporučuji navštívit stránky s materiály už od gymnázia včetně přípravy na VŠ , se zajímavými výkresy a návrhy studenta ČVUT, obor PSA s mnoha dalšími zálibami.

-

Nahoru  SW - free download

Program Stereometrie - vyberte z nabídky těleso a zadáním 3 bodů na hranách získáte jejich řez, nová tělesa lze i slepovat ze základních těles (zip 973 kB) - Radovan Janeček
Thinking 2D CAD DG - Výukový program ( studentská práce - Michal Křen a Martin Hlaváč )
Program Deskriptivní geometrie - SW umožňující tvorbu a tisk rysů - Petr Plavjaník
Cabri Geometrie - Český výukový portál, Download Cabri -DEMO, Kurz práce v Cabri - text
GeoGebra - Open SW (obdoba Cabri)- dynamický program, slučuje rýsování, tvorbu grafů, geometrii, algebru a diferenciální počet, výsledek lze uložit i jako html. Geogebra otázky - fórum.
Thinking2D v3.0 - 2D CAD - plně funkční SW pro studenty

Google-Sketchup 6 - CS, Google-Sketchup 7 -EN -snadná tvorba 3D modelů a vizualizace, výuková videa (pro ver.6, pro ver.7 poučná -krok za krokem), videonávody od uživatelů

Blender 2.48a - plně integrovaný nástroj do 3D k tvoření 3D grafiky podporující modelování, animace, renderování, post-production, realtime interaktivní 3D a tvorbu her (nutno nainstalovat i Python 2.5.2 a vyšší), skvělé návody od Pavla Černohouse, další návody
Rhino 3D 4.0 (shareware) - plošný modelář pro Windows, nabízí modelovací nástroje pro strojírenství a design. Začněte se skicou, výkresem - Rhinoceros vám poskytne nástroje, které vám umožní přesně zhotovit váš model a připravit ho pro výpočet obrázků, animaci, tvorbu výkresů, výrobu prototypů, analýzu a sériovou výrobu.
ProfiCAD (free na doma) - SW pro snadné kreslení elektrotechnických schémat např. do importovaného půdorysu. Lze jej použít i jako jednoduchý vektorový editor obrázků. Najdete zde i instruktážní videa.
Studentské licence zdarma - nabídka různých produktů Autodesk student club - AutoCad - viz odkaz "Studentská licence zdarma" (je-li Vaše škola zaregistrována, registrujete se na Váš osobní školní mail, nemáte-li svůj školní mail, držte se postupu registrace uvedeného na webu) nebo stáhněte zkušební studentskou verzi.
- Modelování a vizualizace v AutoCADu - výuka - Helena Novotná, Hana Trnková, FAST VUT Brno
- AutoCAD - studijní materiály - FAST VUT Brno
4M CAD - IntelliCAD - Alternativa za AutoCAD - pro technické kreslení v DWG a DXF formátech za příznivé ceny, slevy pro studenty, free demo režim bude stále funkční, ale neumožní ukládání souborů a tisk. Návody pro 4M CAD na You Tube
Demoverze systému OtherCAD - původní české grafické systémy, které umožňují práci s vektorovou i rastrovou grafikou
ARCHline.XP 2008 Student ( CAD aplikace ) architektonický návrhový systém podporující zákonitosti stavebního projektování - zdarma při splnění licenčních podmínek
SPIRIT 15 student - (zdarma pro registrovaného studenta) - ukázka práce se SW - návrh a úpravy
ArCon 9 - návod a ukázky - studentských prací z ČVUT FS
MicroStation - návod na rýsování úloh z DG - Josef Honsa
Inkscape - open source vektorový grafický editor obdodný CorelDraw-tvary, cesty, text, značky, klonování, průhlednost, změna velikosti, barevné přechody, vzorky a seskupování, editování uzlů, vrstvy, komplexní operace s křivkami, trasování bitmap, text na křivce, přímé editování XML,import formátů jako JPEG, PNG, TIFF aj., exportovat PNG aj.
-
CORTONA a návod na instalaci - pro zobrazení obrázků na stránkách od Doležala
-

Nahoru  Odkazy na další stránky DG

Elektronická učebnice DG - Jiří Nahodil
Sbírka řešených příkladů z DG ( praktikum ) a přehled vět - elektronická skripta - Josef Hůlka, Stanislav Zahradník, PF HK
DG - jen pro úroveň VŠ - Ondřej Machů
Různé bakalářské a diplomové práce - KDM UK (Karlín)
Metodický portál - RVP - DG na Gymnáziu - učivo a výstupy - Výzkumný ústav pedagogický
Katedra didaktiky matematiky - PhDr. Alena Šarounová
Petra Surynková - ČVUT - FA, sylabus a zadání příkladů
Kótované prom., topografické plchy, Mongeovo p., axonometrie - Java animace - Miroslava Tihlaříková
Fakulta stavební ( FAST ) Brno - výuka M a DG
Kurzy - příprava a samostudium na FA
Kurzy z matematiky a deskriptivy k přijímačkám na VŠ - ČVUT – FA
Výukové materiály pro DG - Katedra matematiky - ZU v Plzni
výukové materiály aj.-FS Brno-Jan J. Šafařík
-


Nahoru  Abecední seznam stránek autorů

Jiří Doležal, VŠB - TU Ostrava - pracovní stránky autora, Deskriptivní geometrie pro AS na FAST, Počítačově geometrické předměty na HGF ( počítačová grafika )
Pavla Güttnerová, FS Ostrava - výklad učiva
Josef Honsa, Smíchovská SPŠ
RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D., Katedra didaktiky matematiky , MFF UK - Deskriptiva - výuka a odkazy
Oldřich Hykš , DG - výklad a řešené příklady na DF ČVUT
V. Chmelíková
Jiří Kocourek - viz stránky Eucitel.cz
Ondřej Machů
Jiří Nahodil
Marie Provazníková, Ústav matematematiky MZLU v Brně
PhDr. Alena Šarounová, Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Jiří Šrubař, ČVUT
Miroslava Tihlaříková, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně - Ústav matematiky
Světlana Tomiczková, ZČU Plzeň - Katedra matematiky - výklad učiva

Petra Žáčková
-

NahoruRozhodně navštivte:

obr.http://www.eucitel.cz - Výukový SW pro Stereometrii a matematiku ( grafy základních funkcí ) na ZŠ a G  
obr. Fyzikální kabinet GymKT - http://kabinet.fyzika.net - Mnoho velmi pěkného výukového SW pro Fyziku na ZŠ a G a další zajímavé odkazy  
          Studijní opory - DG, M, F,....materiály z různých předmětů
Jak spustit test TESTY - návod na jejich spuštění  
 
Ikonka k umístění na Vaše stránky: Deskriptiva na osmiletém gymnáziu

Nebylo by lepší jít zítra ven

Support Wikipedia
Pridat.eu
Seznam S-Rank
PageRank
Validátor

Kontrola funkčnosti linků
Děkuji Petrovi, správci serveru Iglu.cz za pomoc a radu s Java skriptem této stránky Paragliding, světový i národní pohár na serveru Iglu.cz - www.xcontest.org/world/cs/ Jedeš! Paragliding, světový i národní pohár na serveru Iglu.cz - www.xcontest.org/world/cs/ Start na Zlatníku Přelet nad Alpami Děkuji Petrovi, správci serveru Iglu.cz za pomoc a radu s Java skriptem této stránky

 Spuštěno * 13.4.2008 .
Za příspěvek, připomínky či upozornění Vám předem děkuji.
© 2008-2020   Ivana Kuntová